Skip to content

Wysyłając zgłoszenie rekrutacyjne do BR-AG, zgadzasz się na przetwarzanie przez BR-AG Twoich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym w celu prowadzenia bieżącej rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu.

Jeżeli chcesz, abyśmy zachowali Twoje zgłoszenie w naszej bazie na rzecz przyszłych rekrutacji, umieść w nim następującą zgodę:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Business Reporting – Advisory Group Sp. z o.o. Sp.k. z siedzibą w Poznaniu na ul. Jana Matejki 11a, 60-771, Poznań, danych osobowych zawartych w moim zgłoszeniu rekrutacyjnym dla celów przyszłych rekrutacji na to samo lub podobne stanowisko”.

Informujemy, że Twoja zgoda jest dobrowolna, a brak zgody nie spowoduje niekorzystnego traktowania i nie spowoduje żadnych negatywnych konsekwencji, w szczególności nie będzie przyczyną uzasadniającą odmowę zatrudnienia. Możesz wycofać swoją zgodę w dowolnym momencie, kontaktując się z nami pod adresem: gdpr@br-ag.eu, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, które zostało przeprowadzone na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Informacja o przetwarzaniu Twoich danych osobowych

Administrator i jego dane kontaktowe

Administratorem Twoich danych osobowych jest BUSINESS REPORTING-ADVISORY GROUP spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa (dalej: „BR-AG” lub „my”, „nas”) z siedzibą w Poznaniu (w Polsce) na ul. Jana Matejki 11a , 60-771 Poznań, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000310782, numer REGON: 300907601, numer NIP: 7792342517.

W sprawach z zakresu danych osobowych możesz się z nami skontaktować pisząc do nas wiadomość e-mail na adres gdpr@br-ag.eu lub przesyłając list tradycyjny na adres: Koordynator ds. danych osobowych, BUSINESS REPORTING-ADVISORY GROUP sp. z o.o. sp.k., ul. Jana Matejki 11a , 60-771 Poznań, z dopiskiem „Dane osobowe”.

Jakie dane osobowe przetwarzamy i skąd je mamy?

Przetwarzamy Twoje dane osobowe, dobrowolnie podane przez Ciebie w ramach zgłoszenia i udziału w prowadzonej przez BR-AG rekrutacji.

Podanie danych osobowych jest zawsze dobrowolne, jednakże niepodanie danych niezbędnych do przeprowadzania rekrutacji, uniemożliwi Twój udział w rekrutacji.

W jakim celu przetwarzamy Twoje dane i na jakiej podstawie

Kiedy zgłaszasz swój udział w prowadzonej przez nas rekrutacji, możemy przetwarzać Twoje dane w celu przeprowadzenia rekrutacji:

  • gdy jest to niezbędne do podjęcia działań na Twoje żądanie przez zawarciem z Tobą umowy zlecenia, umowy o dzieło, umowy o świadczenie usług lub innej umowy o podobnym charakterze (podstawa prawna z art. 6 ustęp 1 litera b RODO). Podanie danych osobowych jest w takim przypadku warunkiem przyjęcia przez Nas Twojego zgłoszenia rekrutacyjnego.
  • w oparciu o przepisy prawa (podstawa prawna z art. 22¹ § 1 Kodeksu pracy w zw. z art. 6 ustęp 1 litera c RODO), w przypadku gdy ubiegasz się o zatrudnienie na podstawie umowy o pracę. Podanie danych osobowych w takim przypadku wynika z przepisów prawa i jest warunkiem udziału w postępowaniu rekrutacyjnym.

Pozostałe, podane przez Ciebie w zgłoszeniu rekrutacyjnym dane (np. wizerunek) przetwarzamy na podstawie Twojej dobrowolnej zgody, którą wyraziłaś/eś wysyłając/przekazując nam swoje zgłoszenie rekrutacyjne i ich podanie nie ma wpływu na możliwość udziału w rekrutacji.

Przetwarzamy Twoje dane osobowe na podstawie Twojej dobrowolnej zgody, w przypadku gdy wyraziłeś zgodę na przetwarzanie przez nas Twoich danych dla celów przyszłych rekrutacji. Informujemy, iż podanie danych jest w takich przypadkach dobrowolne, a niewyrażenie zgody nie ma wpływu na możliwość udziału w rekrutacji.

Twoje dane osobowe mogą być również przetwarzane w celu zapewnienia i wykazania zgodności z nałożonymi na BR-AG obowiązkami prawnymi, gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na BR-AG (podstawa prawna z art. 6 ustęp 1 litera c RODO).

Możemy przetwarzać Twoje dane również w oparciu o Nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na ustaleniu, dochodzeniu lub obrony roszczeń, jeżeli roszczenia dotyczą prowadzonej przez Nas rekrutacji, a także w celach archiwalnych i dowodowych będących realizacją prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek prawem usprawiedliwionej potrzeby lub obowiązku wykazania faktów (podstawa prawna z art. 6 ustęp 1 litera f RODO).

Kto jest odbiorcą Twoich danych?

Udostępniamy innym Twoje dane osobowe wyłącznie w przypadku, gdy posiadamy ku temu podstawę prawną. Jeżeli przekazujemy Twoje dane osobowe odbiorcom poza Unią Europejską lub Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG), odbywa się to tylko wówczas, jeżeli w stosunku do tego kraju trzeciego Komisja Europejska potwierdziła stosowny poziom ochrony danych, z odbiorcą danych został uzgodniony stosowny poziom ochrony danych (np. z wykorzystaniem tzw. standardowych klauzul umownych) albo jeżeli uzyskaliśmy na to Twoją zgodę.

Twoje dane osobowe mogą zostać udostępnione organom publicznym lub innym podmiotom uprawnionym do takiego dostępu na podstawie przepisów prawa.

W zależności od celu, w jakim przetwarzamy Twoje dane, odbiorcami Twoich danych osobowych mogą być również podmioty zapewniające usługi IT (w szczególności Google LLC), takie jak hosting, lub udostępniające BR-AG systemy teleinformatyczne, przedsiębiorcy telekomunikacyjni, dostawcy usługi publikacji ogłoszeń o pracę (w szczególności Grupa Pracuj.pl), dostawcy systemów do zarządzania rekrutacjami (w szczególności eRecruitment Solutions sp. z o.o.), kancelarie prawne, firmy świadczące usługi kadrowo – płacowe oraz firmy doradcze, z którymi współpracujemy.

Przetwarzanie Twoich danych, może skutkować przekazaniem ich na serwery dostawców oprogramowania i usług IT, w związku z korzystaniem przez BR-AG z usług/oprogramowania, które dostarczają. Niektóre z tych serwerów znajdują się w USA. Przekazywanie danych do Stanów Zjednoczonych odbywa się na mocy decyzji wykonawczej Komisji Europejskiej z dnia 12.07.2016 r. w sprawie adekwatności ochrony zapewnianej przez Tarczę Prywatności UE-USA (tzw. „decyzja stwierdzająca odpowiedni stopień ochrony” zgodnie z artykułem 45 RODO). Masz możliwość uzyskania kopii tych danych.

Przez jaki okres przechowujemy Twoje dane?

Jeżeli po zakończonej rekrutacji BR-AG zawrze z Tobą umowę, przesłane dane osobowe będą przechowywane w czasie trwania stosunku pracy lub innego rodzaju, zgodnie z wymogami prawnymi.

Jeżeli po zakończonej rekrutacji BR-AG nie zawrze z Tobą umowy, dokumenty rekrutacyjne BR-AG usuwa po zakończeniu procesu rekrutacji, o ile żadne inne uzasadnione interesy BR-AG nie są sprzeczne z tym usunięciem, a w przypadku, gdy wyraziłeś/aś zgodę na przyszłe rekrutacje – po upływie 24 miesięcy od zakończenia procesu rekrutacji.

Dane osobowe przetwarzane w celu wykazania i realizacji ciążących na BR-AG obowiązków przetwarzamy jedynie w zakresie i przez okres niezbędny do wypełnienia tych obowiązków i wykazania, iż ciążące na Nas obowiązki zostały zrealizowane.

Jeżeli przetwarzanie Twoich danych jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń – Twoje dane osobowe przetwarzamy do czasu przedawnienia roszczeń lub zakończenia sporu.

Jakie są Twoje prawa?

W zakresie i przypadkach określonych przepisami prawa, przysługują Ci następujące prawa:

  • prawo do wycofania wyrażonej przez Ciebie zgody (zgoda jest dobrowolna i może być w każdej chwili cofnięta, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed cofnięciem zgody)
  • prawo dostępu oraz prawo do otrzymania kopii swoich danych
  • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych
  • prawo do usunięcia swoich danych osobowych
  • prawo do ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych
  • prawo do przenoszenia swoich danych osobowych
  • prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania

BR-AG zrealizuje powyższe prawa zgodnie z przepisami RODO oraz innymi właściwymi przepisami.

Jesteś również uprawniony do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego, jeżeli sądzisz, że przetwarzanie Twoich danych narusza przepisy RODO. Właściwym organem nadzorczym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji o tym profilowaniu

Nie stosujemy tych mechanizmów do automatycznego podejmowania decyzji, które wywoływałyby wobec Ciebie skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na Ciebie wpływały, w tym w oparciu o profilowanie.