Wysyłając zgłoszenie rekrutacyjne do Business Reporting – Advisory Group SP. z o.o. Sp.k. (BR-AG), zgadzasz się na przetwarzanie przez BR-AG Twoich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu. Jeżeli chcesz, abyśmy zachowali Twoje CV w naszej bazie, umieść dodatkowo w CV następującą zgodę:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Business Reporting – Advisory Group Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – spółka komandytowa z siedzibą w Poznaniu na ul. Jana Matejki 11a, 60-771, Poznań (administrator danych), danych osobowych zawartych w moim zgłoszeniu rekrutacyjnym dla celów przyszłych rekrutacji na to samo lub podobne stanowisko”.

Informujemy, iż niewyrażenie zgody nie ma wpływu na możliwość udziału w rekrutacji. W każdym czasie możesz cofnąć zgodę, kontaktując się z nami pod adresem: gdpr@br-ag.eu

Informacja o przetwarzaniu Twoich danych osobowych

Jako administrator danych zawartych w Twoim zgłoszeniu rekrutacyjnym, BUSINESS REPORTING-ADVISORY GROUP sp. z o.o. sp.k., z siedzibą w Poznaniu ul. Jana Matejki 11a , 60-771 Poznań („BR-AG” lub „my”), zgodnie z art. 13 ust. 1−2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (,,RODO”) pragniemy poinformować Ciebie w przejrzysty sposób dlaczego, na jakiej podstawie i w jaki sposób przetwarzamy Twoje dane osobowe oraz jakie są Twoje prawa i nasze obowiązki w związku z tym przetwarzaniem.

I. Kto jest administratorem Twoich danych?

Administratorem Twoich danych osobowych jesteśmy my – BUSINESS REPORTING-ADVISORY GROUP sp. z o.o. sp.k., z siedzibą w Poznaniu na ul. Jana Matejki 11a , 60-771 Poznań, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000310782, numer REGON: 300907601, numer NIP: 7792342517.

II. Dane kontaktowe administratora.

W sprawach z zakresu danych osobowych możesz się z nami skontaktować pisząc do nas wiadomość e-mail na adres gdpr@br-ag.eu lub przesyłając list tradycyjny na adres: Koordynator ds. danych osobowych, BUSINESS REPORTING-ADVISORY GROUP sp. z o.o. sp.k, ul. Jana Matejki 11a , 60-771 Poznań, z dopiskiem „Dane osobowe”.

III. Cele i podstawy przetwarzania Twoich danych osobowych.

 1. Twoje dane osobowe przetwarzamy w celu przeprowadzenia rekrutacji, w oparciu o następujące podstawy:
  • przetwarzamy Twoje dane osobowe na podstawie art. 6 ustęp 1 litera b RODO, gdy jest to niezbędne do podjęcia działań na Twoje żądanie przez zawarciem z Tobą umowy zlecenia, umowy o dzieło, umowy o świadczenie usług lub innej umowy o podobnym charakterze. Podanie danych osobowych jest w takim przypadku warunkiem przyjęcia przez nas Twojego zgłoszenia rekrutacyjnego.
  • Twoje dane osobowe wskazane w Kodeksie pracy przetwarzamy w oparciu o przepisy prawa (art. 22¹ § 1 Kodeksu pracy w zw. z art. 6 ustęp 1 litera c RODO), w przypadku gdy ubiegasz się o zatrudnienie na podstawie umowy o pracę. Podanie danych osobowych w takim przypadku wynika z przepisów prawa i jest warunkiem udziału w postępowaniu rekrutacyjnym.
  • Pozostałe, podane przez Ciebie w zgłoszeniu rekrutacyjnym dane (np. wizerunek) przetwarzamy na podstawie Twojej dobrowolnej zgody, którą wyraziłaś/eś wysyłając/przekazując nam swoje zgłoszenie rekrutacyjne i ich podanie nie ma wpływu na możliwość udziału w rekrutacji.

    

 2. Przetwarzamy Twoje dane osobowe na podstawie Twojej dobrowolnej zgody, również w przypadku gdy wyraziłeś zgodę na przetwarzanie przez nas Twoich danych dla celów przyszłych rekrutacji. Informujemy, iż niewyrażenie zgody nie ma wpływu na możliwość udziału w rekrutacji. Zasady dotyczące udzielania/cofania zgody, zawarliśmy również w pkt VI. Przetwarzamy również Twoje dane osobowe na podstawie art. 6 ustęp 1 litera f RODO – w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na ustaleniu, dochodzeniu lub obrony przed roszczeniami, jeżeli roszczenia dotyczą prowadzonej przez nas rekrutacji. Podanie danych osobowych jest w takich przypadkach dobrowolne, jednakże ich niepodanie może w takich przypadkach skutkować brakiem możliwości realizacji celów wynikających z naszych prawnie uzasadnionych interesów. Staramy się zawsze zachować równowagę pomiędzy naszym uzasadnionym interesem a Twoimi interesami, prawami lub wolnościami.
 3. Twoje dane osobowe mogą być również przetwarzane w celu zapewnienia i wykazania zgodności z nałożonymi na BR-AG obowiązkami prawnymi (w szczególności wynikającymi z przepisów RODO), gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (podstawą prawną jest wówczas art. 6 ustęp 1 litera c RODO). Przetwarzanie Twoich danych jest w tym zakresie konieczne, a brak przetwarzania Twoich danych uniemożliwiłby nam realizację i wykazanie realizacji naszych obowiązków.

IV. Komu możemy udostępnić Twoje dane osobowe.

W związku z realizacją celów wskazanych w pkt III, Twoje dane mogą zostać udostępnione dostawcom usługi publikacji ogłoszeń o pracę, dostawcom systemów do zarządzania rekrutacjami, dostawcom usług IT, takich jak hosting, oraz dostawcom systemów informatycznych, kancelariom prawnym, doradcom podatkowym oraz innym zaufanym podmiotom współpracującym z BR-AG. Twoje dane osobowe mogą zostać również udostępnione organom publicznym lub innym podmiotom uprawnionym do takiego dostępu na podstawie przepisów prawa.

V. Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe? 

Jeżeli po zakończonej rekrutacji BR-AG zawrze z Tobą umowę, przesłane dane osobowe będą przechowywane w czasie trwania stosunku pracy lub innego rodzaju, zgodnie z wymogami prawnymi.

Jeżeli po zakończonej rekrutacji BR-AG nie zawrze z Tobą umowy, dokumenty rekrutacyjne BR-AG usuwa po zakończeniu procesu rekrutacji, o ile żadne inne uzasadnione interesy BR-AG nie są sprzeczne z tym usunięciem, a w przypadku, gdy wyraziłeś/aś zgodę na przyszłe rekrutacje – po upływie 6 miesięcy od zakończenia procesu rekrutacji.

Dane osobowe przetwarzane w celu wykazania i realizacji ciążących na BR-AG obowiązków przetwarzamy jedynie w zakresie i przez okres niezbędny do wypełnienia tych obowiązków i wykazania, iż ciążące na Nas obowiązki zostały zrealizowane.

Jeżeli przetwarzanie Twoich danych jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń – Twoje dane osobowe przetwarzamy do czasu przedawnienia roszczeń lub zakończenia sporu.

VI. Jakie mam uprawnienia? Czy oraz jak mogę wstrzymać dalsze przetwarzanie moich danych osobowych? 

 1. W zakresie, w jakim Twoje dane osobowe przetwarzane są w oparciu o zgodę, możesz cofnąć zgodę (zgody) na przetwarzanie Twoich danych osobowych w każdej chwili, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 2. Nie jesteś w żaden sposób zobowiązana/y do wyrażenia zgody/zgód (zgoda jest dobrowolna).

 3. W przypadku przetwarzania Twoich danych osobowych w oparciu o prawnie uzasadniony cel, posiadasz prawo wniesienia sprzeciwu w dowolnym momencie – z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją. Wówczas nie wolno nam już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykażemy istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Twoich interesów, praw i wolności lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

 4. W każdej chwili posiadasz prawo do dostępu do treści swoich danych oraz do ich sprostowania (poprawiania).

 5. W sytuacjach określonych w przepisach o ochronie danych osobowych oraz w zakresie tam wskazanym, zrealizujemy ponadto Twoje uprawnienia do:

  • usunięcia danych osobowych;

  • ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

  • otrzymania kopii danych;

  • przeniesienia danych osobowych (jeżeli jest to technicznie możliwe)

W przypadku woli zrealizowania któregokolwiek z powyższych uprawnień, prosimy o kontakt – nasze dane kontaktowe podane zostały w pkt II.

Pamiętaj, że posiadasz również prawo wniesienia skargi do organu nadzoru tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uznasz, że przetwarzanie przez nas Twoich danych osobowych narusza przepisy RODO.

VII. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji.

BR-AG nie podejmuje wobec Ciebie zautomatyzowanych decyzji, w tym m.in. w oparciu o profilowanie.

VIII. Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG) lub do organizacji międzynarodowej.

Przetwarzanie Twoich danych na potrzeby rekrutacji, może skutkować przekazaniem ich na serwery dostawców oprogramowania i usług IT, w związku z korzystaniem przez Nas z usług/oprogramowania, które dostarczają. Niektóre z tych serwerów znajdują się w USA. Przekazywanie danych do Stanów Zjednoczonych odbywa się na mocy decyzji wykonawczej Komisji Europejskiej z dnia 12.07.2016 r. w sprawie adekwatności ochrony zapewnianej przez Tarczę Prywatności UE-USA (tzw. „decyzja stwierdzająca odpowiedni stopień ochrony” zgodnie z artykułem 45 RODO). Masz możliwość uzyskania kopii tych danych.