Skip to content
Polityka prywatności
Zakres dokumentu

Kwestia bezpieczeństwa Twoich danych osobowych i przejrzystości ich przetwarzania jest dla Nas bardzo istotna. Z tego względu poniżej przedstawiamy informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych, zasad ich przetwarzania przez BR-AG prosta spółka akcyjna (dawniej Business Reporting – Advisory Group sp. z o. o. – sp. k.)  („BR-AG”, „My”, „Nas”), a także przysługujących Ci praw.

Niniejsza Polityka prywatności ma zastosowanie jedynie do przypadków, w których BR-AG jest administratorem i przetwarza dane osobowe (informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej, np. imię, nazwisko, identyfikator internetowy). Dotyczy to zarówno przypadków, w których BR-AG przetwarza dane osobowe pozyskane bezpośrednio od osoby, której dane dotyczą, jak i przypadków, w których dane osobowe pozyska z innych źródeł.

W poszczególnych częściach niniejszej Polityki prywatności znajdziesz informacje dotyczące zasad przetwarzania i zakresu Twoich danych osobowych, które przetwarzamy – podzielone w zależności od celu, w jakim przetwarzamy Twoje dane osobowe.

Przysługujące Ci prawa opisaliśmy w zakładce Jakie są Twoje prawa?

Jeżeli informacje zawarte poniżej nie są wystarczające lub chcesz zrealizować przysługujące Ci prawa – skontaktuj się z Nami pisząc na adres: gdpr@br-ag.eu

Podstawowe pojęcia

Administrator – administratorem danych osobowych jest podmiot, który samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych.

Newsletter – udostępniane przez BR-AG treści informacyjne, handlowe, marketingowe dotyczące produktów, usług lub działalności BR-AG, informacje o nowościach produktowych, informacje o nowościach.

Prawo telekomunikacyjne – uchwalona w Polsce ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. z 2018 f. poz. 1954 z późn. zm.).

RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Serwis – Nasza strona internetowa, dostępna pod adresem www.br-ag.eu

Administrator i jego dane kontaktowe

Administratorem jest BR-AG. Poniżej wskazujemy pełne dane BR-AG jako Administratora:

BR-AG prosta spółka akcyjna (dawniej Business Reporting – Advisory Group sp. z o. o. – sp. k.) z siedzibą w Poznaniu (Polska), ul. Jana Matejki 11a, 60-771 Poznań, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000984561, numer REGON: 300907601, numer NIP: 7792342517.

Kiedy przetwarzamy Twoje dane osobowe
A. Kiedy przeglądasz naszą stronę internetową

 

Jakie dane osobowe przetwarzamy i skąd je mamy?

Przetwarzamy dane osobowe, które nam pozostawiasz w ramach przeglądania Naszej strony internetowej (Serwisu). Są to przede wszystkim dane dotyczące Twojej aktywności w Serwisie, pozyskane przez BR-AG w związku z korzystaniem z plików cookies i innych podobnych technologii (więcej informacji znajdziesz w Polityce Cookies), w szczególności adres IP urządzenia, na którym wyświetlana jest Nasza strona internetowa, adres URL wyświetlanego pliku lub strony, datę i godzinę wejścia, dane dotyczące urządzenia i przeglądarki, z których korzystasz odwiedzając Nasz Serwis, nazwę dostawcy dostępu do Internetu oraz wszelkie inne podobne dane dotyczące użytkowania, a także informacje, które mogą być wykorzystane w przypadku ataków na Nasze systemy informatyczne.

Informacje o zasadach przetwarzania innych danych podanych przez Ciebie np. w związku z wypełnieniem dostępnych w Serwisie formularzy, w tym celach, odbiorcach danych i okresie ich przetwarzania – znajdziesz poniżej, w odrębnych zakładkach odnoszących się do poszczególnych rodzajów Twojej aktywności w Serwisie.

W związku z faktem, iż usługi i produkty oferowane w ramach Serwisu, dedykowane są dla osób pełnoletnich, BR-AG nie przetwarza świadomie danych osobowych dzieci.

 

W jakim celu przetwarzamy Twoje dane i na jakiej podstawie?

Kiedy przeglądasz Naszą stronę internetową możemy przetwarzać Twoje dane w celach:

 • realizacji prawnie uzasadnionych interesów BR-AG lub podmiotów trzecich, związanych z prowadzeniem Serwisu, w tym: udostępniania Tobie możliwości przeglądania, odtwarzania i odczytywania informacji i materiałów udostępnionych w ramach Serwisu, zapewnienie bezpieczeństwa i niezawodności usług świadczonych w ramach Serwisu, zagwarantowanie niezakłóconego tworzenia połączenia, zagwarantowanie komfortowego korzystania z Serwisu, analiza bezpieczeństwa i stabilności systemu, w oparciu o cookies i inne podobne technologie (podstawa prawna z art. 6 ustęp 1 litera f RODO);
 • realizacji prawnie uzasadnionych interesów BR-AG lub podmiotów trzecich, polegających na ustaleniu, dochodzeniu i obronie roszczeń, np. dostarczenie informacji niezbędnych do wszczęcia postępowania karnego w przypadku ataku cybernetycznego (podstawa prawna z art. 6 ustęp 1 litera f RODO);
 • analitycznych, w oparciu o pliki cookies i inne podobne technologie – w oparciu o Twoją zgodę (podstawa prawna z art. 6 ustęp 1 litera a RODO oraz art. 173 ustęp 2 w związku z art. 174 Prawa telekomunikacyjnego). Udzielenie zgody jest dobrowolne, a niewyrażenie zgody nie ma wpływu na możliwość korzystania z Serwisu.

Więcej informacji o cookies i innych podobnych technologiach, z których korzysta BR-AG, oraz możliwościach ich blokowania znajdziesz w Naszej Polityce Cookies.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale może być konieczne dla realizowania celów określonych powyżej, których BR-AG nie będzie mógł zrealizować w przypadku niepodania danych osobowych.

 

Kto jest odbiorcą Twoich danych?

Udostępniamy innym Twoje dane osobowe wyłącznie w przypadku, gdy posiadamy ku temu podstawę prawną

Twoje dane osobowe mogą zostać udostępnione organom publicznym lub innym podmiotom uprawnionym do takiego dostępu na podstawie przepisów prawa.

W zależności od celu, w jakim przetwarzamy Twoje dane, odbiorcami Twoich danych osobowych mogą być również podmioty zapewniające usługi analityczne oraz IT (w szczególności Google LLC) lub udostępniające BR-AG systemy teleinformatyczne, przedsiębiorcy telekomunikacyjni, kancelarie prawne oraz firmy doradcze, z którymi współpracujemy.

W szczególności kiedy jest to niezbędne do wykonania świadczonych Tobie usług. Jeżeli przekazujemy Twoje dane osobowe odbiorcom poza Unią Europejską lub Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG), odbywa się to tylko wówczas, jeżeli w stosunku do tego kraju trzeciego Komisja Europejska potwierdziła stosowny poziom ochrony danych, z odbiorcą danych został uzgodniony stosowny poziom ochrony danych (np. z wykorzystaniem tzw. standardowych klauzul umownych) albo jeżeli uzyskaliśmy na to Twoją zgodę. Masz możliowść uzyskania kopii tych danych.

 

Przez jaki okres przechowujemy Twoje dane?

Nie przechowujemy Twoich danych osobowych dłużej niż to konieczne do osiągnięcia celów, do jakich dane zostały zgromadzone.

Twoje dane osobowe zawarte w plikach cookies będą przez Nas przetwarzane w zależności od podstawy przetwarzania – do czasu wycofania wyrażonej zgody lub wniesienia skutecznego sprzeciwu. Zgodę możesz cofnąć w dowolnym momencie, przy czym pozostaje to bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Zasady zarządzania cookies zawarte zostały w Naszej Polityce Cookies.

Dane osobowe, które będą przetwarzane w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, będą przetwarzane do czasu przedawnienia roszczeń lub zakończenia sporu.

 
 
B. Kiedy wyrażasz zgodę na marketing

 

Jakie dane osobowe przetwarzamy i skąd je mamy?

W zależności od zakresu wyrażonej przez Ciebie zgody na marketing, możemy przetwarzać: Twoje imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, stanowisko służbowe lub nazwę podmiotu, w którym pracujesz.

Twoje dane uzyskaliśmy od Ciebie, kiedy wyraziłeś/aś zgodę na ich przetwarzanie.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, w szczególności nie jest warunkiem zawarcia umowy.

 

W jakim celu przetwarzamy Twoje dane i na jakiej podstawie?

Możemy przetwarzać Twoje dane w celach marketingu bezpośredniego, co jest Naszym prawnie uzasadnionym interesem. Cele te obejmują w szczególności przedstawianie Tobie ofert i promocji, które wierzymy, że mogą Cię zainteresować, jak również innych informacji promujących markę BR-AG i Nasze produkty.

Jeśli prowadzimy marketing bezpośredni usług i produktów BR-AG za pomocą elektronicznych środków komunikacji (wysyłanie wiadomości e-mail) i przez telefon, robimy to zawsze na podstawie Twojej zgody (kierowana do Ciebie komunikacja e-mail lub telefoniczna, zawierająca treści marketingowe następuje w oparciu o wyrażoną przez Ciebie zgodę przewidzianą ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz Prawem telekomunikacyjnym).

Nigdy nie musisz wyrażać zgody (zgoda jest dobrowolna). Jeżeli wyrazisz zgodę, to masz prawo ją odwołać w dowolnym momencie (cofnięcie zgody nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania przeprowadzonego wcześniej do cofnięcia zgody), wysyłając swoją prośbę na adres e-mail BR-AG wskazany w zakładce Jak możesz się z nami skontaktować?

Twoje dane osobowe mogą być również przetwarzane w celu zapewnienia i wykazania zgodności z nałożonymi na BR-AG obowiązkami prawnymi, gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na BR-AG (podstawa prawna z art. 6 ustęp 1 litera c RODO), a także w celach archiwalnych i dowodowych będących realizacją prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek prawem usprawiedliwionej potrzeby lub obowiązku wykazania faktów (podstawa prawna z art. 6 ustęp 1 litera f RODO).

 

Kto jest odbiorcą Twoich danych?

Udostępniamy innym Twoje dane osobowe wyłącznie w przypadku, gdy posiadamy ku temu podstawę prawną.

Twoje dane osobowe mogą zostać udostępnione organom publicznym lub innym podmiotom uprawnionym do takiego dostępu na podstawie przepisów prawa

W zależności od celu, w jakim przetwarzamy Twoje dane, odbiorcami Twoich danych osobowych mogą być również podmioty zapewniające usługi IT lub udostępniające BR-AG systemy teleinformatyczne, przedsiębiorcy telekomunikacyjni, kancelarie prawne oraz firmy doradcze, z którymi współpracujemy, a także zaufani partnerzy marketingowi BR-AG (Google LLC i inni).

Przetwarzanie Twoich danych zwartych w plikach cookies podmiotów trzecich, może skutkować przekazaniem Twoich danych do USA. Jeżeli przekazujemy Twoje dane osobowe odbiorcom poza Unią Europejską lub Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG), odbywa się to tylko wówczas, jeżeli w stosunku do tego kraju trzeciego Komisja Europejska potwierdziła stosowny poziom ochrony danych, z odbiorcą danych został uzgodniony stosowny poziom ochrony danych (np. z wykorzystaniem tzw. standardowych klauzul umownych) albo jeżeli uzyskaliśmy na to Twoją zgodę.  Masz możliowść uzyskania kopii tych danych.

 

Przez jaki okres przechowujemy Twoje dane?

Nie przechowujemy Twoich danych osobowych dłużej niż to konieczne do osiągnięcia celów, do jakich dane zostały zgromadzone.

Twoje dane osobowe będą przez Nas przetwarzane w zależności od podstawy przetwarzania – do czasu wycofania wyrażonej zgody lub wniesienia skutecznego sprzeciwu. Zgodę możesz cofnąć w dowolnym momencie, przy czym pozostaje to bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Dane osobowe, które będą przetwarzane w celu wykazania i realizacji ciążących na Nas obowiązków przetwarzamy jedynie w zakresie i przez okres niezbędny do wypełnienia tych obowiązków i wykazania, iż ciążące na Nas obowiązki zostały zrealizowane.

 
 
C. Kiedy korzystasz z naszego newslettera
 
Na tą chwilę nie przetwarzamy Twoich danych w celu wysyłki newslettera.

Planujemy jednak wkrótce wprowadzić możliwość subskrypcji naszego newslettera.

 
 
D. Kiedy zgłaszasz swój udział w rekrutacji
 

Jakie dane osobowe przetwarzamy i skąd je mamy?

Przetwarzamy Twoje dane osobowe, dobrowolnie podane przez Ciebie w ramach zgłoszenia i udziału w prowadzonej przez BR-AG rekrutacji, dokonanego za pośrednictwem Naszej strony internetowej lub w inny sposób.

Zakres danych osobowych, które potrzebujemy dla celów rekrutacji, wskazujemy w ogłoszeniu. Podanie danych osobowych jest zawsze dobrowolne, jednakże niepodanie danych niezbędnych do przeprowadzania rekrutacji, uniemożliwi Twój udział w rekrutacji.

 

W jakim celu przetwarzamy Twoje dane i na jakiej podstawie?

Kiedy zgłaszasz swój udział w prowadzonej przez nas rekrutacji, możemy przetwarzać Twoje dane w celu przeprowadzenia rekrutacji:

 • gdy jest to niezbędne do podjęcia działań na Twoje żądanie przez zawarciem z Tobą umowy zlecenia, umowy o dzieło, umowy o świadczenie usług lub innej umowy o podobnym charakterze (podstawa prawna z art. 6 ustęp 1 litera b RODO). Podanie danych osobowych jest w takim przypadku warunkiem przyjęcia przez Nas Twojego zgłoszenia rekrutacyjnego.
 • w oparciu o przepisy prawa (podstawa prawna z art. 22¹ § 1 Kodeksu pracy w zw. z art. 6 ustęp 1 litera c RODO), w przypadku gdy ubiegasz się o zatrudnienie na podstawie umowy o pracę. Podanie danych osobowych w takim przypadku wynika z przepisów prawa i jest warunkiem udziału w postępowaniu rekrutacyjnym.

Pozostałe, podane przez Ciebie w zgłoszeniu rekrutacyjnym dane (np. wizerunek) przetwarzamy na podstawie Twojej dobrowolnej zgody, którą wyraziłaś/eś wysyłając/przekazując nam swoje zgłoszenie rekrutacyjne i ich podanie nie ma wpływu na możliwość udziału w rekrutacji.

Przetwarzamy Twoje dane osobowe na podstawie Twojej dobrowolnej zgody, w przypadku gdy wyraziłeś zgodę na przetwarzanie przez Nas Twoich danych dla celów przyszłych rekrutacji. Informujemy, iż podanie danych jest w takich przypadkach dobrowolne, a niewyrażenie zgody nie ma wpływu na możliwość udziału w rekrutacji.

Twoje dane osobowe mogą być również przetwarzane w celu zapewnienia i wykazania zgodności z nałożonymi na BR-AG obowiązkami prawnymi, gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na BR-AG (podstawa prawna z art. 6 ustęp 1 litera c RODO).

Możemy przetwarzać Twoje dane również w oparciu o Nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na ustaleniu, dochodzeniu lub obrony roszczeń, jeżeli roszczenia dotyczą prowadzonej przez Nas rekrutacji, a także w celach archiwalnych i dowodowych będących realizacją prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek prawem usprawiedliwionej potrzeby lub obowiązku wykazania faktów (podstawa prawna z art. 6 ustęp 1 litera f RODO).

 

Kto jest odbiorcą Twoich danych?

Udostępniamy innym Twoje dane osobowe wyłącznie w przypadku, gdy posiadamy ku temu podstawę prawną.

Twoje dane osobowe mogą zostać udostępnione organom publicznym lub innym podmiotom uprawnionym do takiego dostępu na podstawie przepisów prawa.

W zależności od celu, w jakim przetwarzamy Twoje dane, odbiorcami Twoich danych osobowych mogą być również podmioty zapewniające usługi IT (w szczególności Google LLC), takie jak hosting, lub udostępniające BR-AG systemy teleinformatyczne, przedsiębiorcy telekomunikacyjni, dostawcy usługi publikacji ogłoszeń o pracę (w szczególności ENNOVA Spółka Jawna), dostawcy systemów do zarządzania rekrutacjami, kancelarie prawne, firmy świadczące usługi kadrowo – płacowe oraz firmy doradcze, z którymi współpracujemy

Przetwarzanie Twoich danych, może skutkować przekazaniem ich na serwery dostawców oprogramowania i usług IT, w związku z korzystaniem przez BR-AG z usług/oprogramowania, które dostarczają. Niektóre z tych serwerów znajdują się w USA. Jeżeli przekazujemy Twoje dane osobowe odbiorcom poza Unią Europejską lub Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG), odbywa się to tylko wówczas, jeżeli w stosunku do tego kraju trzeciego Komisja Europejska potwierdziła stosowny poziom ochrony danych, z odbiorcą danych został uzgodniony stosowny poziom ochrony danych (np. z wykorzystaniem tzw. standardowych klauzul umownych) albo jeżeli uzyskaliśmy na to Twoją zgodę. Masz możliowść uzyskania kopii tych danych.

 

Przez jaki okres przechowujemy Twoje dane?

Nie przechowujemy Twoich danych osobowych dłużej niż to konieczne do osiągnięcia celów, do jakich dane zostały zgromadzone.

Jeżeli po zakończonej rekrutacji BR-AG zawrze z Tobą umowę, przesłane dane będą przechowywane w czasie trwania stosunku pracy lub innego rodzaju, zgodnie z wymogami prawnymi.

Dane osobowe przetwarzane w celu wykazania i realizacji ciążących na Nas obowiązków przetwarzamy jedynie w zakresie i przez okres niezbędny do wypełnienia tych obowiązków i wykazania, iż ciążące na Nas obowiązki zostały zrealizowane.

Jeżeli po zakończonej rekrutacji BR-AG nie zawrze z Tobą umowy, dokumenty rekrutacyjne BR-AG usuwa po zakończeniu procesu rekrutacji, o ile żadna inna podstawa nie uzasadnia dalszego przetwarzania, a w przypadku, gdy wyraziłeś/aś zgodę na przyszłe rekrutacje – po upływie 24 miesięcy od zakończenia pierwszej rekrutacji, chyba że w tym okresie, po kolejnej rekrutacji BR-AG zawrze z Tobą umowę.

Jeżeli przetwarzanie Twoich danych jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń – Twoje dane osobowe przetwarzamy do czasu przedawnienia roszczeń lub zakończenia sporu.

 
 
E. Kiedy zapisujesz się na webinarium
 

Jakie dane osobowe przetwarzamy i skąd je mamy?

Przetwarzamy Twoje dane osobowe dobrowolnie przez Ciebie podane w ramach zgłoszenia udziału w webinarium (imię, nazwisko, adres e-mail, stanowisko służbowe, nazwę podmiotu, w którym pracujesz oraz w razie potrzeby również numer telefonu).

Podanie przez Ciebie danych jest dobrowolne, jednakże podanie adresu e-mail jest niezbędne do uzyskania dostępu do webinarium.

 

W jakim celu przetwarzamy Twoje dane i na jakiej podstawie?

Twoje dane osobowe przetwarzamy w celu zawarcia i wykonania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną (podstawa prawna z art. 6 ustęp 1 litera b RODO), którą zawierasz z Nami zapisując się na Nasze webinarium.

Twoje dane osobowe możemy przetwarzać również w celach archiwalnych i dowodowych będących realizacją prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek prawem usprawiedliwionej potrzeby lub obowiązku wykazania faktów, a także w celu realizacji innych prawnie uzasadnionych interesów Administratora lub strony trzeciej jakimi są: marketing produktów i usług BR-AG, ustalenie, dochodzenie i obrona roszczeń, zapewnienie ochrony zasobów, bezpieczeństwa i odpowiedniej jakości świadczonej usługi (podstawa prawna z art. 6 ustęp 1 litera f RODO).

Kierowana do Ciebie komunikacja e-mail oraz telefoniczna, zawierająca treści marketingowe następuje również w oparciu o wyrażoną przez Ciebie zgodę (więcej informacji w zakładce Kiedy wyrażasz zgodę na marketing).

Twoje dane osobowe mogą być również przetwarzane w celu zapewnienia i wykazania zgodności z nałożonymi na BR-AG obowiązkami prawnymi, gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na BR-AG (podstawa prawna z art. 6 ustęp 1 litera c RODO). Przetwarzanie Twoich danych jest w tym zakresie konieczne, a brak przetwarzania Twoich danych uniemożliwiłby nam realizację i wykazanie realizacji Naszych obowiązków.

 

Kto jest odbiorcą Twoich danych?

Udostępniamy innym Twoje dane osobowe wyłącznie w przypadku, gdy posiadamy ku temu podstawę prawną.

Twoje dane osobowe mogą zostać udostępnione organom publicznym lub innym podmiotom uprawnionym do takiego dostępu na podstawie przepisów prawa.

W zależności od celu, w jakim przetwarzamy Twoje dane, odbiorcami Twoich danych osobowych mogą być również podmioty zapewniające usługi IT (w szczególności Google LLC) lub udostępniające BR-AG systemy teleinformatyczne, przedsiębiorcy telekomunikacyjni, kancelarie prawne, oraz firmy doradcze, z którymi współpracujemy, w tym agencje marketingowe i reklamowe.

Przetwarzanie Twoich danych, może skutkować przekazaniem ich na serwery dostawców oprogramowania i usług IT, w związku z korzystaniem przez BR-AG z usług/oprogramowania, które dostarczają. Niektóre z tych serwerów znajdują się w USA. Jeżeli przekazujemy Twoje dane osobowe odbiorcom poza Unią Europejską lub Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG), odbywa się to tylko wówczas, jeżeli w stosunku do tego kraju trzeciego Komisja Europejska potwierdziła stosowny poziom ochrony danych, z odbiorcą danych został uzgodniony stosowny poziom ochrony danych (np. z wykorzystaniem tzw. standardowych klauzul umownych) albo jeżeli uzyskaliśmy na to Twoją zgodę. Masz możliowść uzyskania kopii tych danych.

 

Przez jaki okres przechowujemy Twoje dane?

Nie przechowujemy Twoich danych osobowych dłużej niż to konieczne do osiągnięcia celów, do jakich dane zostały zgromadzone.

Twoje dane osobowe będą przez Nas przetwarzane w zależności od podstawy przetwarzania – do czasu zakończenia realizacji usługi, wycofania wyrażonej zgody lub zgłoszenia skutecznego sprzeciwu. Zgodę możesz cofnąć w dowolnym momencie, przy czym pozostaje to bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Dane osobowe przetwarzane w celu wykazania i realizacji ciążących na Nas obowiązków przetwarzamy jedynie w zakresie i przez okres niezbędny do wypełnienia tych obowiązków i wykazania, iż ciążące na Nas obowiązki zostały zrealizowane.

Dane osobowe, które przetwarzamy w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, przetwarzamy do czasu przedawnienia roszczeń lub zakończenia sporu.

F. Kiedy jesteś naszym klientem/ dostawcą/ kontrahentem lub osobą kontaktową/ pełnomocnikiem/ osobą reprezentującą naszego klienta/ dostawcę/ kontrahenta

 

Jakie dane osobowe przetwarzamy i skąd je mamy?

Jeżeli jesteś Naszym klientem, dostawcą lub innym kontrahentem, będącym osobą fizyczną (w tym osobą prowadzącą działalność gospodarczą), przetwarzamy Twoje dane osobowe, które przekazałeś nam w celu zawarcia i realizacji umowy oraz dane pozyskane z publicznie dostępnych źródeł (np. CEIDG). Podanie danych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do zawarcia z Nami umowy.

Jeżeli zostałeś wskazany/a jako osoba kontaktowa organizacji, z którą współpracujemy (Naszego klienta/ dostawcy/ kontrahenta), możemy przetwarzać Twoje dane osobowe przekazane nam przez Twoją organizację w celu współpracy z Twoją organizacją, tj. imię i nazwisko, stanowisko, numer telefonu, adres e-mail oraz inne dane osobowe, które nam przekazujesz w ramach bezpośredniego kontaktu z Nami.

Jeżeli zostałeś wskazany/a jako pełnomocnik lub osoba reprezentująca organizację, z którą współpracujemy (Naszego klienta/ dostawcy/ kontrahenta), możemy przetwarzać Twoje dane, które nam przekazałeś, tj. imię i nazwisko, stanowisko, numer telefonu, adres e-mail, dane zawarte w Krajowym Rejestrze Sądowym, a jeżeli jesteś pełnomocnikiem – dane osobowe zawarte w pełnomocnictwie, w tym między innymi seria i numer dokumentu tożsamości. Podanie danych jest warunkiem zawarcia umowy z Twoją organizacją, a niepodanie danych uniemożliwi Nam zawarcie i realizację umowy z Twoją organizacją.

 

W jakim celu przetwarzamy Twoje dane i na jakiej podstawie?

Jeżeli jesteś Naszym klientem, dostawcą lub innym kontrahentem, będącym osobą fizyczną (w tym osobą prowadzącą działalność gospodarczą), przetwarzamy Twoje dane osobowe:

 • w celu zawarcia i realizacji z Tobą umowy (podstawa prawna z art. 6 ustęp 1 litera b RODO). Podanie przez Ciebie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy.
 • w celach archiwalnych i dowodowych będących realizacją prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek prawem usprawiedliwionej potrzeby lub obowiązku wykazania faktów, a także do celów wynikających z innych prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez BR-AG (podstawa prawna z art. 6 ustęp 1 litera f RODO), którymi są ustalenie, dochodzenie lub obrona roszczeń, badanie satysfakcji ze świadczonych usług oraz dostarczonych produktów, marketing bezpośredni produktów i usług BR-AG, wybór odpowiednich partnerów handlowych, zapobieganie czynom karalnym.
 • na podstawie odrębnie udzielonej przez Ciebie zgody, w zakresie i celu w niej określonym (np. kierowana do Ciebie komunikacja e-mail oraz telefoniczna, zawierająca treści marketingowe następuje w oparciu o wyrażoną przez Ciebie zgodę – więcej informacji w zakładce Kiedy wyrażasz zgodę na marketing).
 • w celu zapewnienia i wykazania zgodności z nałożonymi na BR-AG obowiązkami prawnymi, gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na BR-AG (podstawa prawna z art. 6 ustęp 1 litera c RODO).

Jeżeli zostałeś wskazany/a jako osoba kontaktowa, pełnomocnik lub osoba reprezentująca organizację, z którą współpracujemy (Naszego klienta/ dostawcy/ kontrahenta), przetwarzamy Twoje dane:

 • w celach archiwalnych i dowodowych będących realizacją prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek prawem usprawiedliwionej potrzeby lub obowiązku wykazania faktów, a także do celów wynikających z innych prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez BR-AG (podstawa prawna z art. 6 ustęp 1 litera f RODO), którymi są: zawarcie i realizacja umowy z Twoją organizacją, ustanowienie, wykonanie lub obrona roszczeń prawnych, badanie satysfakcji ze świadczonych usług oraz dostarczonych produktów, marketing bezpośredni produktów i usług BR-AG, zapobieganie czynom karalnym.
 • w celu zapewnienia i wykazania zgodności z nałożonymi na BR-AG obowiązkami prawnymi, gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na BR-AG – mowa tu w szczególności o obowiązkach wynikających z przepisów prawa podatkowego (podstawa prawna z art. 6 ustęp 1 litera c RODO).

 

Kto jest odbiorcą Twoich danych?

Udostępniamy innym Twoje dane osobowe wyłącznie w przypadku, gdy posiadamy ku temu podstawę prawną.

Twoje dane osobowe mogą zostać udostępnione organom publicznym lub innym podmiotom uprawnionym do takiego dostępu na podstawie przepisów prawa.

W zależności od celu, w jakim przetwarzamy Twoje dane, odbiorcami Twoich danych osobowych mogą być również podmioty zapewniające usługi IT lub udostępniające BR-AG systemy teleinformatyczne, kancelarie prawne i podatkowe, podmioty świadczące usługi kurierskie lub pocztowe, banki – jeśli konieczne jest dokonywanie rozliczeń, firmy ubezpieczeniowe oraz firmy doradcze, z którymi współpracujemy, w tym agencje marketingowe i reklamowe.

Przetwarzanie Twoich danych, może skutkować przekazaniem ich na serwery dostawców oprogramowania i usług IT, w związku z korzystaniem przez BR-AG z usług/oprogramowania, które dostarczają. Niektóre z tych serwerów znajdują się w USA. Jeżeli przekazujemy Twoje dane osobowe odbiorcom poza Unią Europejską lub Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG), odbywa się to tylko wówczas, jeżeli w stosunku do tego kraju trzeciego Komisja Europejska potwierdziła stosowny poziom ochrony danych, z odbiorcą danych został uzgodniony stosowny poziom ochrony danych (np. z wykorzystaniem tzw. standardowych klauzul umownych) albo jeżeli uzyskaliśmy na to Twoją zgodę. Masz możliowść uzyskania kopii tych danych.

 

Przez jaki okres przechowujemy Twoje dane?

Nie przechowujemy Twoich danych osobowych dłużej niż to konieczne do osiągnięcia celów, do jakich dane zostały zgromadzone.

Twoje dane osobowe, uzyskane w związku z zawarciem i realizacją umowy z Tobą jako klientem/dostawcą/kontrahentem lub Twoją organizacją, która wskazała Ciebie jako osobę kontaktową lub przedstawiciela, są przetwarzane do końca okresu przedawnienia roszczeń, które mogą potencjalnie wynikać z zawartej z Nami umowy, oraz w przypadku danych wymaganych do spełnienia obowiązku prawnego, któremu podlega BR-AG (w szczególności obowiązków na gruncie prawa podatkowego) – przez okres wynikający z obowiązujących przepisów prawnych.

 

 

G. Kiedy kontaktujesz się z nami w innych sprawach

 

Jakie dane osobowe przetwarzamy i skąd je mamy?

Przetwarzamy Twoje dane osobowe, dobrowolnie przez Ciebie podane podczas kontaktu z Nami (kontakt osobisty, telefoniczny, kontakt e-mail, kontakt przy użyciu dostępnych w Serwisie formularzy, kontakt listowny), tj. Twoje imię, nazwisko, adres (korespondencyjny, e-mail), numer telefonu, a także inne dane osobowe dobrowolnie podane przez Ciebie w skierowanej do Nas wiadomości lub przekazane telefonicznie.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale może być konieczne dla realizacji Twojego zgłoszenia.

Dane osobowe, które Nam przekazujesz, traktujemy oczywiście jako poufne.

 

W jakim celu przetwarzamy Twoje dane i na jakiej podstawie?

 • Twoje dane osobowe są wykorzystywane przez BR-AG w celu kontaktu z Tobą i udzielenia Tobie informacji i porad, w oparciu o prawnie uzasadniony interes BR-AG, jakim jest odpowiadanie na Twoje zapytania, rozwiązywanie ewentualnych problemów i tym samym utrzymywanie oraz zwiększanie Twojego zadowolenia (podstawa prawna z art. 6 ustęp 1 litera f RODO).
 • Jeżeli korzystasz lub chcesz skorzystać z naszych produktów lub usług, Twoje dane mogą być niezbędne do wykonania umowy, której jesteś stroną lub do podjęcia działań na Twoje żądanie przez zawarciem umowy (podstawa prawna z art. 6 ustęp 1 litera b RODO).
 • W zależności od charakteru i przebiegu sprawy, z którą się do Nas zwracasz, Twoje dane mogą być przetwarzane również w celu realizacji uzasadnionych interesów BR-AG, które mogą obejmować m.in. ustalenie, dochodzenie i obronę roszczeń, zapobieganie przestępstwom oraz prowadzenie związanych z nimi dochodzeń, zarządzanie działalnością gospodarczą i jej dalszy rozwój, w tym zarządzanie ryzykiem (podstawa prawna z art. 6 ustęp 1 litera f RODO).
 • Twoje dane osobowe mogą być również przetwarzane w celach archiwalnych i dowodowych będących realizacją prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek prawem usprawiedliwionej potrzeby lub obowiązku wykazania faktów (podstawa prawna z art. 6 ustęp 1 litera f RODO).
 • Twoje dane osobowe mogą być również przetwarzane w celu zapewnienia i wykazania zgodności z nałożonymi na BR-AG obowiązkami prawnymi, gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na BR-AG (podstawa prawna z art. 6 ustęp 1 litera c RODO).

 

Kto jest odbiorcą Twoich danych?

Udostępniamy innym Twoje dane osobowe wyłącznie w przypadku, gdy posiadamy ku temu podstawę prawną.

Twoje dane osobowe mogą zostać udostępnione organom publicznym lub innym podmiotom uprawnionym do takiego dostępu na podstawie przepisów prawa.

W zależności od celu w jakim przetwarzamy Twoje dane, odbiorcami Twoich danych osobowych mogą być również podmioty zapewniające usługi IT (w szczególności Google LLC) lub udostępniające BR-AG systemy teleinformatyczne, przedsiębiorcy telekomunikacyjni, a także kancelarie prawne, doradcy podatkowi i księgowi oraz inne zaufane podmioty, z którymi współpracujemy.

Przetwarzanie Twoich danych, może skutkować przekazaniem ich na serwery dostawców oprogramowania i usług IT, w związku z korzystaniem przez BR-AG z usług/oprogramowania, które dostarczają. Niektóre z tych serwerów znajdują się w USA. Jeżeli przekazujemy Twoje dane osobowe odbiorcom poza Unią Europejską lub Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG), odbywa się to tylko wówczas, jeżeli w stosunku do tego kraju trzeciego Komisja Europejska potwierdziła stosowny poziom ochrony danych, z odbiorcą danych został uzgodniony stosowny poziom ochrony danych (np. z wykorzystaniem tzw. standardowych klauzul umownych) albo jeżeli uzyskaliśmy na to Twoją zgodę. Masz mozliowść uzyskania kopii tych danych.

 

Przez jaki okres przechowujemy Twoje dane?

Nie przechowujemy Twoich danych osobowych dłużej niż to konieczne do osiągnięcia celów, do jakich dane zostały zgromadzone.

Dane osobowe, które uzyskaliśmy od Ciebie w ramach skierowanych do Nas zapytań za pośrednictwem strony internetowej, przez e-mail, listownie lub telefonicznie, będą przetwarzane przez Nas do czasu zakończenia realizacji Twojego zgłoszenia.

Dane osobowe, które będziemy przetwarzać w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, będziemy przetwarzać do czasu przedawnienia roszczeń lub zakończenia sporu.

Dane osobowe przetwarzane w celu wykazania i realizacji ciążących na Nas obowiązków przetwarzamy jedynie w zakresie i przez okres niezbędny do wypełnienia tych obowiązków i wykazania, iż ciążące na Nas obowiązki zostały zrealizowane.

Informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji w tym profilowaniu

Informujemy, iż jeżeli nie wskazano inaczej w niniejszej Polityce prywatności, może dochodzić do zautomatyzowanego przetwarzania Twoich danych, w tym profilowania, jedynie w związku korzystaniem przez Nas z plików cookies podmiotów trzecich. Zaznaczamy jednak, że w żadnym przypadku nie stosujemy tych mechanizmów do automatycznego podejmowania decyzji, które wywoływałyby wobec Ciebie skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na Ciebie wpływały, np. miałyby mieć wpływ na dostępność i możliwość skorzystania przez Ciebie z oferowanych przez Nas usług. Więcej na temat cookies znajdziesz w Naszej Polityce Cookies.

Jakie są Twoje prawa?

Zestawienie praw

W zakresie i przypadkach określonych przepisami prawa, przysługują Ci Następujące prawa:

 • prawo do wycofania wyrażonej przez Ciebie zgody
 • prawo dostępu oraz prawo do otrzymania kopii swoich danych
 • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych
 • prawo do usunięcia swoich danych osobowych
 • prawo do ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych
 • prawo do przenoszenia swoich danych osobowych
 • prawo do wyrażenia sprzeciwu

BR-AG zrealizuje powyższe prawa zgodnie z przepisami RODO oraz innymi właściwymi przepisami.

W celu realizacji przysługujących Ci praw, wyślij do Nas e-mail na adres wskazany w zakładce Jak możesz się z nami skontaktować?

Jesteś również uprawniony do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego, jeżeli sądzisz, że przetwarzanie Twoich danych narusza przepisy RODO. Właściwym organem nadzorczym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Zależy Nam, aby informacje, które Ci przekazujemy, były dla Ciebie przejrzyste i zrozumiałe. Dlatego poniżej znajdziesz krótki opis przysługujących Ci praw.

 

Prawo do wycofania wyrażonej przez Ciebie zgody (art. 7 RODO)

Masz prawo do cofnięcia każdej zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych, jakiej udzieliłeś zarówno w ramach korzystania z Serwisu, jak również poza nim, w tym zgody na:

 • przetwarzanie adresu email w celu otrzymywania od Nas komunikacji marketingowej drogą elektroniczną na ten adres email,
 • przetwarzanie numeru telefonu w celu otrzymywania od Nas komunikacji marketingowej drogą elektroniczną na ten numer telefonu,
 • zbieranie Twoich danych za pomocą plików cookies.

Pamiętaj, że zgoda taka jest dobrowolna i może być w każdej chwili cofnięta, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed cofnięciem zgody.

Oświadczenie o cofnięciu zgody powinno zostać złożone za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres e-mail BR-AG wskazany w zakładce Jak możesz się z nami skontaktować?

W przypadku gdy wycofanie zgody dotyczy plików cookies, informacje o wycofaniu swojej zgody znajdziesz w Naszej Polityce Cookies.

 

Prawo dostępu oraz prawo do uzyskania kopii (art. 15 RODO)

Masz prawo do tego, aby uzyskać informację, czy przetwarzamy Twoje dane osobowe, uzyskać dostęp do nich oraz uzyskać informacje o:

 • celach, w których przetwarzane są Twoje dane osobowe;
 • kategoriach Twoich danych osobowych, które przetwarzamy;
 • odbiorcach danych osobowych lub kategoriach odbiorców danych, którym Twoje dane zostały lub zostaną ujawnione;
 • w miarę możliwości, o planowanym okresie przechowywania danych osobowych, a gdy nie jest to możliwe, o kryteriach ustalania okresu przechowywania;
 • prawie do żądania sprostowania lub usunięcia Twoich danych osobowych, o prawie do ograniczenia przetwarzania przez Administratora oraz prawie do wniesienia sprzeciwu wobec tego przetwarzania;
 • prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego;
 • źródle danych osobowych (jeżeli dane osobowe nie zostały zebrane od osoby, której dane dotyczą);
 • zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu.

Jeżeli dane osobowe są przekazywane do państwa trzeciego (są to państwa poza Europejskim Obszarem Gospodarczym) lub organizacji międzynarodowej, osoba, której dane dotyczą, ma prawo zostać poinformowana o odpowiednich zabezpieczeniach związanych z przekazaniem.

Masz prawo żądać kopii Twoich danych osobowych podlegających przetwarzaniu, którą dostarczymy Ci bezpłatnie. Za wszelkie kolejne kopie, których będziesz żądać, możemy pobrać opłatę w rozsądnej wysokości wynikającej z kosztów administracyjnych.

Prawo do uzyskania kopii, nie może niekorzystnie wpływać na prawa i wolności innych (w tym wynikające z przysługujących im praw autorskich czy tajemnic handlowych).

 

Prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych (art. 16 RODO)

Masz prawo do zażądania od Nas niezwłocznego sprostowania dotyczących Ciebie nieprawidłowych (w tym nieaktualnych) danych osobowych. Z uwzględnieniem celów przetwarzania masz także prawo do zażądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych – również poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia.

 

Prawo do usunięcia swoich danych osobowych (art. 17 RODO)

Masz prawo do zażądania od Nas niezwłocznego usunięcia dotyczących Ciebie danych osobowych, o ile zajdzie jeden z następujących przypadków:

 • dane osobowe nie są już potrzebne do celów, do których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane;
 • odwołasz zgodę, na podstawie, której odbywało się przetwarzanie i nie będzie istniała inna podstawa prawna do przetwarzania przez Nas Twoich danych;
 • wniesiesz sprzeciw na mocy artykułu 21 ustęp 1 RODO wobec przetwarzania i nie będą istniały żadne nadrzędne uzasadnione podstawy do przetwarzania lub wniesiesz sprzeciw na mocy art. 21 ust. 2 RODO wobec przetwarzania;
 • Twoje dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem;
 • usunięcie Twoich danych osobowych jest wymagane w celu wywiązania się z obowiązku prawnego, któremu podlega Administrator;
 • dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego, o których mowa w artykule 8 ustęp 1 RODO.

Prawo do usunięcia danych nie jest prawem bezwzględnym. Prawo to nie przysługuje w zakresie, w jakim przetwarzanie jest niezbędne m.in. do wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa, któremu podlega Administrator czy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

 

Prawo do ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych (art. 18 RODO)

Masz prawo do zażądania od Nas ograniczenia przetwarzania, w następujących przypadkach:

 • jeżeli kwestionujesz prawidłowość Twoich danych osobowych, które przetwarzamy – na okres pozwalający sprawdzić Nam prawidłowość tych danych;
 • gdy przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a Ty sprzeciwiasz się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;
 • gdy nie potrzebujemy już Twoich danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne Tobie do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
 • gdy wniosłeś/aś sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 RODO wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po Naszej stronie są nadrzędne wobec Twoich podstaw sprzeciwu.

Realizacja Twojego prawa oznacza, że Twoje dane osobowe można przetwarzać, z wyjątkiem przechowywania, wyłącznie za Twoją zgodą lub w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii lub państwa członkowskiego.

 

Prawo do przenoszenia swoich danych osobowych (art. 20 RODO)

Masz prawo do otrzymania od Nas swoich danych osobowych, które nam dostarczyłeś/aś,
w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego oraz masz prawo przesłać te dane osobowe innemu Administratorowi bez przeszkód z Naszej strony, jeżeli:

 • przetwarzanie odbywa się na podstawie Twojej zgody lub na podstawie umowy
 • przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany.

Masz również prawo żądania, by Twoje dane osobowe zostały przesłane bezpośrednio innemu Administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe.

Realizacja Twojego prawa, nie może niekorzystnie wpływać na prawa i wolności innych.

 

Prawo do wyrażenia sprzeciwu (art. 21 RODO)

Masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących Ciebie danych osobowych opartego m.in. na Naszym prawnie uzasadnionym interesie, w tym profilowania. Wówczas nie będziemy już przetwarzać Twoich danych osobowych, chyba że wykażemy istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Twoich interesów, praw i wolności lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Jeżeli Twoje dane są przetwarzane przez Nas na potrzeby marketingu bezpośredniego, masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących Ciebie danych osobowych na potrzeby takiego marketingu, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim. W takim przypadku przestaniemy przetwarzać Twoje dane osobowe w tym celu.

​Jak możesz się z nami skontaktować?

W przypadku pytań dotyczących zasad przetwarzania Twoich danych osobowych lub woli zrealizowania przysługujących Ci praw, skontaktuj się z Nami pisząc e-mail na adres gdpr@br-ag.eu lub przesyłając list tradycyjny na adres: Koordynator ds. danych osobowych, BR-AG prosta spółka akcyjna (dawniej Business Reporting – Advisory Group sp. z o. o. – sp. k.), ul. Jana Matejki 11a , 60-771 Poznań, z dopiskiem „Dane osobowe”.

​Polityka Cookies 🍪

BR-AG prosta spółka akcyjna (dawniej Business Reporting – Advisory Group sp. z o. o. – sp. k.) z siedzibą w Poznaniu w Polsce („BR-AG”, „My”, „Nas”), korzysta z plików cookies w ramach strony internetowej www.br-ag.eu (Serwis).

 

Informacje ogólne o cookies i innych podobnych technologiach

Pliki cookies to małe pliki tekstowe używane do przechowywania danych informatycznych na urządzeniu końcowym, z którego korzystasz przeglądając Nasz Serwis, które przeglądarka wysyła do serwera przy każdorazowym połączeniu się z Serwisem z danego urządzenia końcowego (tj. Twojego komputera, tableta, smartphona itp.). Pliki cookies nie wyrządzają szkód na Twoim urządzeniu końcowym, nie zwierają wirusów czy innych szkodliwych programów, ani nie powodują zmian konfiguracyjnych w urządzeniach końcowych, ani w oprogramowaniu zainstalowanym na tych urządzeniach.

Cookie zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, swój czas istnienia, wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z której następuje połączenie ze stroną internetową, oraz inne potrzebne dane. Za ich pośrednictwem nie otrzymujemy jednak bezpośredniej informacji o Twojej tożsamości.

 

W jakim celu korzystamy z cookies i na jakiej podstawie prawnej?

Korzystamy z tzw. niezbędnych cookies oraz analitycznych cookies. Niezbędne cookies wykorzystywane są w celu realizacji opisanych poniżej uzasadnionych interesów BR-AG lub strony trzeciej (podstawa prawna z art. 6 ustęp 1 litera f RODO). W przypadku analitycznych cookies, zapytamy Ciebie przed wejściem do Serwisu o zgodę na ich wykorzystanie (zgoda na podstawie art. 6 ustęp 1 litera a RODO oraz art. 173 ustęp 2 w związku z art. 174 Prawa telekomunikacyjnego).

Niezbędne cookies wykorzystujemy w celu prawidłowego funkcjonowania i wyświetlania Serwisu; tego rodzaju cookies realizują podstawowe funkcje, takie jak bezpieczeństwo, zarządzanie siecią i dostępność Serwisu, a także pozwalają Ci na poruszanie się po Serwisie oraz używanie jego elementów, służą m.in. utrzymaniu sesji użytkownika czy zapisaniu stanu sesji użytkownika, pozwalają dostosowywać nasze usługi do Twoich wyborów mających techniczne znaczenie dla działania Serwisu, np. wybranego języka, wybranych opcji (np. wyrażonej zgody).

Analityczne cookies wykorzystujemy w celu optymalizacji i ulepszania Serwisu a także prowadzenia statystycznej analizy korzystania z Serwisu.

 

Odbiorcy danych

Pliki cookies mogą być ustawiane przez Nasz Serwis lub przez podmioty trzecie (tzw. cookies podmiotów trzecich).

Cookies podmiotów trzecich ten typ plików cookies jest tworzony przez zaufane firmy zewnętrzne, z których usług korzystamy tj.:

 

Google Analytics

Serwis korzysta z Google Analytics, usługi analizy oglądalności stron internetowych firmy Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA, dalej: „Google”) w celach analitycznych. Dane opracowane statystycznie są usuwane w Google Analytics maksymalnie po 50 miesiącach. Korzystanie obejmuje tryb operacyjny „Universal Analytics”. Umożliwia to przypisywanie danych, sesji oraz interakcji między wieloma urządzeniami do ID pseudonimu użytkownika, analizując w ten sposób działania użytkownika na różnych urządzeniach.

Google Analytics wykorzystuje pliki cookies, które umożliwiają analizę korzystania z Serwisu. Informacje generowane przez pliki cookies na temat Twojego korzystania z Serwisu są zazwyczaj przesyłane na serwer Google w USA i tam przechowywane. W przypadku aktywacji anonimizacji IP na tej stronie, Twój adres IP zostanie wcześniej skrócony przez Google na terenie państw członkowskich Unii Europejskiej lub w innych państw Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Jedynie w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP zostanie wysłany na serwer Google w USA i tam skrócony. Adres IP dostarczony przez Google Analytics w ramach Google Analytics nie zostanie scalony z innymi danymi Google. Google wykorzysta te informacje do oceny Twojego korzystania z Serwisu, sporządzania raportów dotyczących aktywności w Serwisie oraz świadczenia innych usług związanych z aktywnością w Serwisie. Więcej informacji na temat warunków korzystania oraz ochrony danych znajdziesz pod adresem: https://www.google.com/analytics/terms/pl.html lub: https://policies.google.com/?hl=pl.

Dokonując zmiany ustawień przeglądarki, możesz uniemożliwić przechowywanie plików cookies. Ponadto, możesz uniemożliwić Google gromadzenie i wykorzystywanie Twoich danych, przez pobranie i zainstalowanie wtyczki przeglądarki dostępnej pod adresem https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl

 

Whoisvisiting

Używamy cookies Whoisvisiting aby dowiedzieć się, które firmy odwiedzają Serwis, jak nas znaleźli i czym się interesują. Nie korzystamy z cookies Whoisvisiting w celu identyfikacji osób fizycznych.

Whoisvisiting używa skryptów Google Analytics do śledzenia odwiedzin Serwisu. Wykorzystują dane znalezione na koncie Google Analytics do śledzenia czasu wizyty, ostatniej wizyty, informacje o przeglądarce, systemie operacyjnym, urządzeniu (np. identyfikator urządzenia), podając Nam również informacje o firmie, która jest właścicielem używanego przez Ciebie adresu IP.

Aby uzyskać więcej informacji o Whoisvisiting, wejdź na stronę https://www.whoisvisiting.com/privacy-policy/#data_whoisvisiting_collects

 

Jak długo będziemy korzystać z cookies?

Mając na uwadze czas życia cookies, stosujemy dwa zasadnicze rodzaje tych plików:

Cookies sesyjne – pliki tymczasowe, przechowywane na Twoim urządzeniu końcowym do czasu opuszczenia przez Ciebie strony internetowej lub zamknięcia przeglądarki internetowej, z której korzystasz.

Cookies stałe – przechowywane na Twoim urządzeniu końcowym przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Ciebie (zasady zarządzania cookies opisane zostały w zakładce poniżej).

 

Jak mogę zarządzać cookies?

Zawsze możesz zmienić ustawienia dotyczące Niezbędnych cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki cookies do Twojego komputera, zmieniając ustawienia swojej przeglądarki internetowej – więcej na ten temat znajdziesz w zakładce poniżej.

Nie korzystamy z Analitycznych cookies, chyba że je włączysz (zaakceptujesz). Możesz zarządzać dostępem do Analitycznych Cookies wybierając przed wejściem do Serwisu jedną z następujących opcji:

 • Akceptacja Analitycznych Cookies: Klikając na przycisk „Akceptuj Analityczne Cookies” wyrażasz zgodę na korzystanie przez Nas z Analitycznych cookies, a baner plików cookies nie będzie ponownie wyświetlany podczas uzyskiwania dostępu do dowolnej strony witryny podczas sesji;
 • Odrzuć Analityczne cookies: domyślnie nie korzystamy z Analitycznych cookies; wybierając opcję „Zapisz i zamknij” bez dokonywania zmian, baner plików cookies zostanie zamknięty, a w przypadku kontynuowania przeglądania Serwisu zostanie przyjęte, że nie zgadzasz się na korzystanie przez Nas z Analitycznych Cookies;
 • Zmodyfikuj konfigurację: możesz zarządzać dostępem do Analitycznych Cookies ustawiając dostępny suwak na „Akceptuję” lub „Odrzucam”, a następnie klikając „Zapisz i zamknij”. Może być konieczne odświeżenie strony, aby ustawienia odniosły skutek.

Możesz zmienić swoje preferencje dotyczące plików cookies w dowolnym momencie, klikając ikonę „C”, znajdującą się w lewym dolnym rogu naszego Serwisu.

 

Zarządzanie ustawieniami przeglądarki

Większość przeglądarek automatycznie akceptuje pliki cookies. Możesz jednak w każdym czasie dokonać zmiany ustawień Twojej przeglądarki internetowej i wyłączyć stosowanie plików cookies. Pragniemy jednak wskazać, iż wyłączenie lub ograniczenie stosowania plików cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności Serwisu.

Informujemy, iż w każdej przeglądarce metodologia wyłączania plików cookies jest inna. Możesz uzyskać wyczerpujące informacje na temat blokowania plików cookies za pomocą sekcji pomocy przeglądarki, której używasz np.

 

Gdzie mogę znaleźć więcej informacji?

Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące wykorzystywanych przez nas plików cookies lub niniejszych Zasad dotyczących plików cookies, skontaktuj się z Nami wysyłając wiadomość e-mail na następujący adres: gdpr@br-ag.eu

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o swoich danych osobowych, które przetwarzamy, możesz znaleźć więcej informacji w pozostałych sekcjach Polityki Prywatności.